आओ प्रिय ! सपनीमा

अमर सरोवर, आओ प्रिय ! सपनीमा, आई मलाई सताउने गर बदलिन सक्छु जुनै वेला, मनमा अभाव जगाउने गर बादलहरु...

Read More